- Kato Kampos marsh

Podaci o vlažnim staništima

Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: More/obala
Tip vlažnog staništa: Prirodno
Površina vlažnog staništa: 5.07 Ha
Hidrološka interakcija: -  
Otvorenost površine vode (%): < 5
Geografske informacije
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina/grad: Općina Smokvica
Otok: Korčula
Geografska dužina: 24.977775 Istok
Geografska širina: 39.483299 Sjever
Dodatni parametri
Stanje vlažnog staništa
Status vlažnog staništa (MEDWET): 4- Izvorna staništa/krajobraz većinski izmjenjen (<10% neizmjenjeno)
Tip staništa po Ramsaru
Tip Pokrivenost (%)
A -- Priobalna morska voda većinom plića od 6 metara pri oseki; uključuje morske zaljeve i tjesnace 5 - 25
Statusi zaštite
Kategorija zaštite Potkategorija zaštite Naziv područja Kod Površina pokrivanja (%) Legislativa
Natura 2000 područje Područja očuvanja značajna za ptice – POP 5
Ostala Bez određenih zona 100
Tipovi staništa
Tip Pokrivenost (%)
5 - 25

Fotografije