AEF002 - Fragkos bay estuary

Podaci o vlažnim staništima

Osnovne informacije
Položaj vlažnog staništa: 1. More/obala
Tip vlažnog staništa: Prirodno
Površina vlažnog staništa: 0.77 Ha
Hidrološka interakcija: -  
Otvorenost površine vode (%): 26 - 50
Geografske informacije
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina/grad: Općina Vela Luka
Otok: Korčula
Geografska dužina: 24.977760 Istok
Geografska širina: 39.483284 Sjever
Dodatni parametri
Stanje vlažnog staništa
Status vlažnog staništa (MEDWET): 3- Izvorna staništa/krajobraz djelomično izmijenjen (10-50% neizmjenjeno)
Statusi zaštite
Kategorija zaštite Potkategorija zaštite Naziv područja Kod Površina pokrivanja (%) Legislativa
Nacionalne kategorije Strogi rezervat 100
Natura 2000 područje Područja očuvanja značajna za ptice – POP 100
Natura 2000 područje Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS Ribnjaci uz Česmu HR1000009 0 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013, 15/2018); Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13; NN 105/2015)
Ostala Bez određenih zona 100
Prostorni planovi Prostorni planovi 0
Tipovi staništa
Tip Pokrivenost (%)
26 - 50
Flora
Vrsta Status prisutnosti Reference
Callitriche stagnalis Scop.
Chenopodium rubrum L. Kodominantan
Hedera helix L. Kodominantan
Lemna minor L. Dominantan Alegro et al. 2010
Prunus spinosa L. Prisutan
Ulmus minor Mill.
Fauna
Sisavci Status prisutnosti na vlažnom staništu Reference
Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900
Herpestes javanicus auropunctatus (Hodgson, 1836) Česta

Ptice

Broj jedinki

Gniježđenje

Reference
Aix sponsa 10-100 Nema gniježđenja
Columba palumbus 10-100 Gniježđenje
Asio otus 10-100 Nepoznato Abafi-Aigner 1902

Gmazovi

Status prisutnosti na vlažnom staništu

Reference

Anguis fragilis (Linnaeus, 1758)
Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) Prisutna

Vodozemci

Status prisutnosti na vlažnom staništu

Reference

Bufotes viridis (Laurenti, 1768) Česta
Salamandra atra (Laurenti, 1768) Nepoznato

Ribe

Status prisutnosti na vlažnom staništu

Reference

Anguilla anguilla

Beskralješnjaci

Status prisutnosti na vlažnom staništu

Reference

Buthus occitanus occitanus (Amoreux, 1789) Česta
Euscorpius (Alpiscorpius) germanus croaticus Di Caporiacco, 1950 Prisutna
Belisarius xambeui Simon, 1879 Česta
Psammoporus sabuleti (Panzer, 1797) Nepoznato
Apatema baixerasi Vives, 2001 Česta Adamović 1967

Abafi-Aigner, L., 1902. Dalmatország lepke-faunája. Rovartani lapok 9, 85–87.

Adamović, Ž.R., 1967. Odonata collected in Dubrovnik district, Jugoslavia. Deutsche Entomologische Zeitschrift 14, 258–300.

Alegro, A., Nikolić, T., Topić, J., Vuković, N., 2010. Botanički važna područja Hrvatske. Školska knjiga, Zagreb.

Anonymous, 1983. Convention on Internation Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Fotografije